(;SZ[19];B[pd];W[dc];B[qp];W[dq];B[do];W[co];B[cn];W[cp];B[ce];W[ed];B[dm];W[fq];B[ci];W[oq];B[ic];W[qf];B[nd];W[ql];B[qn];W[qq];B[rq];W[pp];B[qr];W[qo];B[pq];W[rp];B[qq];W[po];B[ro];W[rn];B[sp];W[pn];B[bc];W[gc];B[og];W[cg];B[ee];W[fe];B[ef];W[dh];B[ff];W[ge];B[di];W[eh];B[ei];W[fh];B[gf];W[he];B[hf];W[fi];B[ie];W[fk];B[el];W[ib];B[jb];W[hb];B[fl];W[gk];B[kc];W[gl];B[gp];W[cl];B[bn];W[ek];B[dk];W[dl];B[ck];W[fn];B[gm];W[hm];B[gn];W[fm];B[em];W[fo];B[hn];W[fp];B[im];W[hl];B[ip];W[jk];B[lp];W[jq];B[iq];W[kr];B[jp];W[mq];B[km];W[ll];B[lm];W[ml];B[qg];W[qd];B[qc];W[pe];B[rg];W[od];B[pc];W[of];B[oc];W[ng];B[pg];W[mf];B[ne];W[nf];B[re];W[ld];B[jf];W[oe];B[qe];W[nc];B[cb];W[cc];B[bb];W[db];B[mc];W[nb];B[mb];W[md];B[na];W[me];B[nd];W[ni];B[gq];W[bo];B[or];W[mp];B[mm];W[nm];B[jh];W[lo];B[kp];W[jm];B[jn];W[jl];B[mo];W[mn];B[no];W[nn];B[ln];W[qi];B[ko];W[np];B[pi];W[pj];B[qj];)