(;SZ[19];B[dp];W[pd];B[dc];W[pp];B[ci];W[jc];B[qn];W[nq];B[rp];W[qm];B[pm];W[ql];B[pl];W[rn];B[qo];W[qj];B[pk];W[qi];B[qq];W[kq];B[qc];W[qd];B[pc];W[oc];B[ob];W[rc];B[rb];W[pb];B[qb];W[nb];B[pa];W[od];B[fq];W[pq];B[ro];W[de];B[fc];W[bp];B[bn];W[co];B[cq];W[do];B[cm];W[fo];B[iq];W[cc];B[cb];W[cd];B[bb];W[cg];B[em];W[gn];B[gl];W[di];B[cj];W[ch];B[dj];W[ei];B[kp];W[lq];B[jp];W[hm];B[ik];W[jm];B[kk];W[bq];B[br];W[lm];B[kn];W[km];B[mp];W[nn];B[mn];W[mm];B[mq];W[mr];B[lr];W[kr];B[no];W[lp];B[lo];W[np];B[nm];W[mk];B[oi];W[mi];B[oh];W[re];B[pg];W[rg];B[mg];W[nl];B[ol];W[om];B[on];W[nm];B[oo];W[mo];B[mp];W[jn];B[sc];W[hr];B[ir];W[gq];B[gp];W[fp];B[gr];W[fr];B[eq];W[gs];B[hq];W[dr];B[er];W[hp];B[gr];W[po];B[rh];W[qh];B[pn];W[gq];B[qg];W[go];B[rf];W[sd];B[rd];W[ln];B[lc];W[mc];B[kc];W[rc];B[ds];W[ar];B[rd];W[ld];B[kd];W[rc];B[cr];W[bs];B[rd];W[ke];B[jd];W[rc];B[fs];W[gr];B[rd];W[qf];B[sg];W[rc];B[en];W[eo];B[rd];W[me];B[se];W[je];B[id];W[mo];B[lf];W[le];B[mn];W[ie];B[hd];W[mo];B[gf];W[eg];B[mn];W[lb];B[ko];W[mo];B[bo];W[cp];B[mn];W[eb];B[ec];W[mo];B[aq];W[ap];B[mn];W[gd];B[mo];W[gc];B[gb];W[hb];B[fb];W[he];)