(;SZ[19];B[dp];W[pd];B[cd];W[pp];B[fd];W[cq];B[cp];W[dq];B[fq];W[fr];B[gr];W[eq];B[fp];W[ep];B[eo];W[do];B[bo];W[dn];B[en];W[em];B[go];W[bq];B[dm];W[cn];B[cm];W[bn];B[bm];W[an];B[gm];W[mq];B[nc];W[oc];B[nd];W[pf];B[el];W[jd];B[ng];W[hc];B[gc];W[hd];B[ph];W[ec];B[ed];W[dc];B[gb];W[dd];B[de];W[ce];B[cc];W[cb];B[bb];W[be];B[db];W[bc];B[ca];W[bd];B[cb];W[df];B[ee];W[ci];B[ld];W[jg];B[hg];W[lg];B[dg];W[cg];B[ef];W[dh];B[cf];W[bf];B[kf];W[jf];B[ke];W[hf];B[kg];W[jh];B[kh];W[jj];B[ji];W[ii];B[ki];W[hh];B[bh];W[eg];B[df];W[ch];B[bi];W[bj];B[cj];W[bk];B[gg];W[fi];B[re];W[rd];B[qq];W[qp];B[pq];W[oq];B[or];W[nr];B[op];W[nq];B[rp];W[ro];B[rr];W[pn];B[rn];W[qn];B[so];W[ql];B[rm];W[ol];B[ob];W[pb];B[qc];W[rc];B[kq];W[kp];B[jq];W[qh];B[qe];W[qd];B[qg];W[pe];B[pg];W[lq];B[lo];W[lp];B[qo];W[po];B[lm];W[mn];B[mo];W[no];B[nn];W[nm];B[ij];W[hj];B[ik];W[jp];B[hk];W[iq];B[ir];W[jm];B[ln];W[on];B[je];W[if];B[gj];W[gh];B[fg];W[eh];B[ej];W[gi];B[hi];W[ih];B[er];W[qi];B[na];W[rg];B[qf];W[pa];B[dr];W[am];B[cr];W[br];B[bl];W[al];B[ck];W[bp];B[rl];W[rk];B[qk];W[pk];B[qj];W[rj];B[pj];W[pi];B[oj];W[oi];B[nj];W[nh];B[of];W[mj];B[mi];W[ni];B[mk];W[lj];B[nk];W[lk];B[ml];W[ll];B[mm];W[kl];B[jn];W[in];B[sk];W[si];B[rh];W[mh];B[li];W[kn];B[sg];W[ri];B[rf];W[mg];B[mf];W[ko];B[nn];W[mp];B[qm];W[pl];B[pm];W[om];B[lf];W[km];B[oh];W[nl];B[sh];W[mn];B[od];W[pc];B[nn];W[sf];B[se];W[mn];B[ak];W[ok];B[aj];W[ff];B[gf];W[gd];B[ge];W[fc];B[fe];W[hb];B[fb];W[kb];B[lb];W[ie];B[bg];)