(;SZ[19];B[cp];W[pp];B[dd];W[eq];B[qd];W[od];B[oc];W[nc];B[pc];W[fc];B[cf];W[nd];B[qf];W[jd];B[gp];W[fo];B[do];W[go];B[hp];W[fp];B[ho];W[hn];B[in];W[im];B[hm];W[gn];B[jn];W[hl];B[jm];W[il];B[cl];W[mq];B[kq];W[qo];B[oq];W[pq];B[nq];W[mp];B[mr];W[lr];B[oo];W[mn];B[no];W[mo];B[om];W[ml];B[lm];W[mm];B[pr];W[qr];B[nr];W[lq];B[kr];W[ls];B[qn];W[rn];B[po];W[rp];B[qm];W[kk];B[gr];W[ok];B[qs];W[rs];B[ps];W[rr];B[le];W[og];B[lc];W[jc];B[kf];W[pe];B[qe];W[if];B[nf];W[pf];B[ng];W[lg];B[kg];W[lh];B[kh];W[li];B[lb];W[ob];B[pb];W[me];B[ih];W[db];B[he];W[hf];B[fd];W[gc];B[ec];W[eb];B[gd];W[je];B[hc];W[hb];B[gb];W[fb];B[ib];W[ga];B[ic];W[jb];B[ia];W[ld];B[kd];W[md];B[gh];W[ff];B[fg];W[jh];B[ji];W[hi];B[hh];W[ge];B[fe];W[gf];B[ef];W[ie];B[hd];W[jg];B[fl];W[fm];B[gl];W[ki];B[gm];W[el];B[em];W[cq];B[bq];W[dp];B[cr];W[fk];B[dl];W[gk];B[cc];W[cb];B[ej];W[bc];B[bd];W[dc];B[cd];W[eg];B[ed];W[df];B[eh];W[ee];B[dg];W[fi];B[fh];W[dh];B[ef];W[dr];B[de];W[ek];B[dk];W[pl];B[pm];W[ir];B[iq];W[jr];B[hr];W[jp];B[jq];W[kp];B[is];W[io];B[ip];W[jo];B[dq];W[qg];B[ep];W[rg];B[bb];W[ba];B[ab];W[ha];B[ql];W[qk];B[rk];W[nb];B[qj];W[sd];B[se];W[re];B[rf];W[sf];B[rd];W[pi];B[ja];W[fr];B[ii];W[ri];B[pk];W[ol];B[fj];W[se];B[sc];W[sg];B[rb];W[eo];B[dp];W[dn];B[dm];W[en];B[cn];W[jj];B[qi];W[qh];B[oj];W[pj];B[nj];W[qk];B[lp];W[lo];B[pk];W[nl];B[ph];W[qk];B[fa];W[ea];B[pk];W[rc];B[qc];W[qk];B[ko];W[rj];B[lp];W[kp];B[kc];W[ke];)