(;SZ[19];B[qd];W[dd];B[pq];W[dp];B[fc];W[cf];B[lc];W[po];B[qm];W[qq];B[mq];W[mp];B[lp];W[pp];B[oq];W[rp];B[fq];W[cn];B[pj];W[qh];B[qf];W[oh];B[ni];W[rj];B[om];W[mo];B[kq];W[lo];B[ko];W[kn];B[jo];W[oi];B[oj];W[nj];B[nh];W[og];B[ng];W[pe];B[nf];W[qe];B[re];W[pf];B[rf];W[pd];B[qc];W[nk];B[qk];W[mm];B[rk];W[nd];B[md];W[nc];B[pc];W[ne];B[me];W[lb];B[kb];W[mb];B[jc];W[ob];B[of];W[qj];B[pi];W[qg];B[rg];W[rh];B[rn];W[pa];B[rb];W[ra];B[sd];W[rl];B[ok];W[ql];B[ml];W[nl];B[nm];W[ll];B[mk];W[mj];B[lk];W[lj];B[kk];W[kj];B[jk];W[jj];B[no];W[np];B[op];W[oo];B[lm];W[nq];B[mn];W[mr];B[ij];W[ii];B[ji];W[jh];B[ki];W[lh];B[ih];W[mf];B[hi];W[mg];B[lr];W[lq];B[ol];W[mh];B[mq];W[nr];B[cq];W[dq];B[dr];W[er];B[cr];W[eq];B[bo];W[co];B[bn];W[fp];B[cm];W[hq];B[ch];W[dh];B[di];W[dg];B[db];W[ci];B[cj];W[bi];B[dj];W[bh];B[cc];W[pl];B[ln];W[dm];B[cl];W[le];B[be];W[bf];B[ce];W[je];B[ie];W[de];B[ho];W[gn];B[gp];W[go];B[hp];W[gq];B[fo];W[ep];B[em];W[en];B[gm];W[fn];B[hn];W[gd];B[gc];W[pk];B[pm];W[fm];B[ef];W[id];B[jd];W[if];B[he];W[hd];B[hf];W[fd];B[ke];W[ec];B[eb];W[gf];B[jf];W[fg];B[lf];W[jr];B[kh];W[oe];B[hc];W[gl];B[hm];W[ek];)