(;SZ[19];B[dp];W[pd];B[dc];W[pq];B[df];W[nc];B[qo];W[qk];B[fq];W[qp];B[op];W[pp];B[on];W[oo];B[no];W[po];B[nn];W[mq];B[pn];W[qn];B[qm];W[ro];B[jc];W[ch];B[bf];W[ck];B[cm];W[bo];B[cn];W[cq];B[dq];W[cr];B[eh];W[co];B[do];W[ej];B[di];W[el];B[ci];W[en];B[dn];W[ec];B[db];W[id];B[jd];W[ie];B[je];W[if];B[hb];W[jf];B[kf];W[kg];B[lf];W[lg];B[mf];W[mg];B[nf];W[rm];B[fk];W[fj];B[ek];W[dj];B[gk];W[fh];B[fg];W[eg];B[ff];W[dh];B[ei];W[bi];B[fi];W[gi];B[gh];W[cj];B[fh];W[gj];B[ih];W[jh];B[ig];W[jg];B[ij];W[dl];B[fm];W[bg];B[cg];W[dg];B[cf];W[hk];B[hl];W[ii];B[hi];W[hj];B[ji];W[il];B[hm];W[ik];B[jk];W[oh];B[pj];W[qh];B[qd];W[qe];B[pg];W[ph];B[pc];W[od];B[re];W[qc];B[rd];W[qb];B[qf];W[pe];B[pf];W[pk];B[mb];W[nb];B[pb];W[sb];B[qj];W[oj];B[ok];W[rj];B[nj];W[oi];B[ng];W[nh];B[mi];W[mh];B[rg];W[lc];B[lq];W[im];B[hn];W[in];B[io];W[jo];B[jp];W[ko];B[ip];W[lp];B[km];W[lm];B[kl];W[kn];B[ol];W[li];B[mp];W[kq];B[lr];W[kr];B[kp];W[lo];B[mr];W[nq];B[nr];W[or];B[jr];W[ll];B[pl];W[rk];B[mk];W[kj];B[lk];W[kk];B[mm];W[ic];B[ib];W[kb];B[ld];W[gc];B[hc];W[ge];B[gd];W[fe];B[ef];W[bh];B[fd];W[ee];B[hd];W[gf];B[ed];W[de];B[ce];W[er];B[dr];W[ds];B[bn];W[cp];B[fr];W[fs];B[eq];W[es];B[gs];W[cs];B[jq];W[em];B[ap];W[ao];B[ar];W[bq];B[aq];W[bs];B[ml];W[ln];B[jj];W[jl];B[ki];W[lj];B[rb];W[rc];B[ra];W[qa];B[sc];W[sd];B[se];W[pa];B[sc];W[oa];B[jb];W[md];B[ka];W[la];B[lb];W[kc];B[ma];W[mc];B[ja];W[kd];B[ke];W[kh];B[ii];W[cd];B[bd];W[dd];B[cc];W[go];B[ho];W[gn];B[gm];W[eo];B[gp];W[ql];B[pm];W[bl];B[bm];W[fl];B[gl];W[cl];B[ag];W[ns];B[ri];W[rh];B[sh];W[qi];B[si];W[sj];B[sg];W[hg];B[hh];W[fp];B[fn];W[gr];B[hs];W[am];B[an];W[gq];B[hq];W[hp];B[rl];W[gp];)