(;SZ[19];B[pd];W[dd];B[pp];W[dp];B[cf];W[fc];B[cn];W[cl];B[en];W[fq];B[dk];W[co];B[bn];W[dl];B[el];W[ck];B[dj];W[cj];B[di];W[ci];B[em];W[ch];B[eg];W[dg];B[cd];W[cc];B[ed];W[ef];B[ee];W[bd];B[df];W[ff];B[dc];W[ce];B[de];W[ec];B[cd];W[db];B[be];W[dd];B[eh];W[ge];B[dc];W[bc];B[cg];W[bg];B[dh];W[bl];B[pj];W[nc];B[nd];W[oc];B[od];W[pc];B[qc];W[md];B[qd];W[ld];B[cb];W[dd];B[af];W[ag];B[dc];W[dn];B[dm];W[do];B[cm];W[dd];B[hq];W[dc];B[cq];W[hp];B[iq];W[ip];B[gp];W[gq];B[fp];W[dq];B[jp];W[ho];B[hn];W[in];B[go];W[io];B[kq];W[gn];B[fn];W[hm];B[bp];W[ep];B[fo];W[hr];B[ir];W[dr];B[ai];W[bo];B[ao];W[gs];B[bh];W[aj];B[bf];W[am];B[an];W[bi];B[ah];W[bk];B[np];W[fk];B[hk];W[hj];B[ek];W[ik];B[qo];W[mg];B[og];W[fi];B[gg];W[fg];B[fh];W[gh];B[hg];W[fe];B[gi];W[hh];B[hi];W[ih];B[ii];W[ji];B[jh];W[ig];B[jj];W[ij];B[ki];W[gj];B[ji];W[br];B[gm];W[fl];B[jm];W[im];B[jl];W[ko];B[fj];W[ej];B[il];W[hl];B[gl];W[gk];B[fm];W[lq];B[lp];W[kp];B[mq];W[lr];B[kr];W[jk];B[kk];W[kl];B[km];W[lo];B[mp];W[ll];B[lm];W[lk];B[kj];W[mm];B[ml];W[ln];B[nm];W[mn];B[mk];W[lj];B[mj];W[li];B[mi];W[lh];B[jg];W[if];B[ei];W[hk];B[fj];W[qj];B[qi];W[qq];B[rp];W[pk];B[rj];W[or];B[nr];W[rq];B[pq];W[pr];B[rr];W[pn];B[nn];W[sr];B[rs];W[qs];B[os];W[qp];B[ro];W[po];B[qm];W[of];B[nf];W[ng];B[oh];W[pf];B[me];W[ql];B[pm];W[rk];B[qk];W[op];B[oo];W[qj];B[ri];W[pi];B[oj];W[ph];B[oi];W[rm];B[rn];W[oq];B[pp];W[pl];B[ol];W[qg];B[qk];W[ag];B[bg];W[qj];B[rf];W[rg];B[qf];W[pg];B[qk];W[mf];B[ne];W[qj];B[sm];W[rl];B[le];)