(;SZ[19];B[pd];W[dd];B[pp];W[dp];B[fc];W[hc];B[cf];W[df];B[dg];W[ef];B[cd];W[cc];B[ce];W[dc];B[cj];W[kc];B[cn];W[fq];B[bp];W[cq];B[dl];W[qf];B[nc];W[rd];B[qc];W[qi];B[hd];W[gd];B[gc];W[he];B[ee];W[id];B[de];W[fd];B[qn];W[rc];B[ed];W[ec];B[bc];W[bb];B[bd];W[ab];B[lb];W[lc];B[mc];W[pr];B[qq];W[mq];B[gq];W[gr];B[hq];W[hr];B[fp];W[iq];B[ip];W[jq];B[eq];W[fr];B[ep];W[er];B[dq];W[dr];B[cp];W[bq];B[ho];W[hh];B[hj];W[fh];B[fe];W[dh];B[cg];W[jh];B[eb];W[da];B[fj];W[ql];B[qr];W[kj];B[kb];W[jb];B[ib];W[ja];B[le];W[of];B[ig];W[hg];B[je];W[if];B[pk];W[qk];B[pg];W[pf];B[pi];W[qh];B[qj];W[rj];B[pj];W[pl];B[ri];W[rh];B[ol];W[om];B[nl];W[rl];B[nm];W[pn];B[on];W[pm];B[qo];W[nj];B[ni];W[mj];B[mi];W[li];B[lk];W[lj];B[oj];W[ne];B[jk];W[kk];B[kl];W[ll];B[km];W[lm];B[ln];W[ik];B[lp];W[jl];B[jm];W[jj];B[lq];W[oo];B[nn];W[po];B[op];W[no];B[mo];W[np];B[hl];W[ap];B[ao];W[aq];B[rb];W[bo];B[co];W[an];B[bl];W[pq];B[oq];W[or];B[rm];W[nq];B[qp];W[ej];B[ei];W[eh];B[ci];W[di];B[fk];W[md];B[mg];W[lh];B[ng];W[nd];B[od];W[sb];B[qb];W[ob];B[oc];W[hk];B[gl];W[im];B[in];W[il];B[jf];W[ic];B[hm];W[lf];B[lg];W[kg];B[mf];W[kf];B[me];W[ke];)