(;SZ[19];B[pd];W[dd];B[qp];W[dq];B[op];W[jp];B[lq];W[ck];B[fc];W[df];B[db];W[qf];B[qi];W[cc];B[ic];W[qc];B[qd];W[pc];B[od];W[oc];B[nd];W[nc];B[mc];W[mb];B[lc];W[lb];B[kc];W[qq];B[pq];W[qo];B[rp];W[pj];B[pi];W[oj];B[oi];W[po];B[pp];W[qj];B[nj];W[nk];B[mk];W[nl];B[mj];W[ri];B[rh];W[rj];B[rn];W[qm];B[rm];W[ml];B[qg];W[kl];B[do];W[cp];B[hp];W[fp];B[jq];W[kp];B[iq];W[ek];B[fh];W[fd];B[gd];W[ge];B[hh];W[dh];B[fl];W[rd];B[re];W[en];B[fe];W[ff];B[ed];W[ee];B[fd];W[hf];B[dc];W[cd];B[eg];W[ef];B[di];W[ci];B[dj];W[dk];B[ch];W[dg];B[cj];W[bk];B[fj];W[bi];B[fk];W[jf];B[rc];W[rb];B[sd];W[mo];B[fq];W[eq];B[fr];W[mq];B[lp];W[lo];B[lr];W[mp];B[mr];W[lf];B[mg];W[mf];B[nf];W[oo];B[fo];W[eo];B[gp];W[ep];B[cs];W[cr];B[es];W[bs];B[bb];W[cb];B[ca];W[bc];B[sb];W[ra];B[jn];W[kn];B[jk];W[lg];B[jl];W[fn];B[he];W[gf];B[ie];W[if];B[jh];W[gm];B[mh];W[hl];B[el];W[dl];B[hk];W[ro];B[so];W[rl];B[qn];W[pm];B[nq];W[kb];B[jb];W[ds];B[kk];W[km];B[ka];W[il];B[ik];W[lh];B[li];W[kh];B[ki];W[jg];B[ih];W[pn];B[sn];W[er];B[fs];W[jd];B[la];W[na];B[je];W[kd];B[ke];W[ld];B[jc];W[md];B[kf];W[kg];B[bj];W[aj];B[eh];W[id];B[hd];W[jm];B[io];W[go];B[hn];W[hb];B[hc];W[ba];B[aa];W[ac];B[da];W[fb];B[gb];W[ga];B[gc];W[gl];B[em];W[dm];B[kq];W[sh];B[sg];W[si];B[ll];W[lm];B[lk];W[gk];B[gj];W[ej];B[ei];W[gg];B[gh];W[np];B[ne];W[gn];B[sl];W[sk];B[sp];W[sm];B[bh];W[ai];B[sl];W[ab];B[ba];W[sm];B[ib];W[sl];B[ha];W[ma];B[ja];W[pa];B[ip];W[ko];B[sc];W[bg];)